KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu gizlilik politikasının amacı Emlakyurdu.com internet sitesinde kayıtlı bulunan üyelerin veya veri paylaşımında bulunan ziyaretçilerin kişisel verilerinin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Kullanıcılar işbu gizlilik politikası ile kişisel verilerinin aşağıda belirtilen şekillerde işlenmesini kabul etmiş sayılacaktır.

İşlenen veriler: İsim, soy isim, telefon, adres, e-posta, kredi kartı bilgileri, T.C kimlik numarası ve benzeri kişisel bilgilerini 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda geçen kişilerin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi, felsefi inancı veya diğer inançları, sendika üyeliği, kılık kıyafeti, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Bahsi geçen verilerin elde edilmesi durumunda şirketimiz bu verileri kanuna uygun şekilde işleyecektir.

Emlakyurdu.com site kullanıcılarının veya ziyaretçilerinin hakkındaki site kullanımı bilgilerini teknik bir iletişim dosyası olan cookie (çerez) aracılığı ile elde etmektedir daha sonra bu bilgileri reklam ağındaki diğer sitelerde kullanıcıların ilgili alanlarına göre reklam içeriği gösterilmesinde kullanılabilir.

Verilerin kullanım amacı: Şirketimiz 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde aşağıda yeralan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işleyecektir.

1. Kullanıcının üyelik kaydının oluşturulması.

2. İnternet sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi ödeme ve faturalandırma işlemlerinin yapılması.

3. Muhasebe ve fatura işlerinin takibinin yapılması.

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde mevzuat gereği, savcılıkların, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 6698 Sayılı KVKK ve ilgili 2. Düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlar, tedarikçiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

Şirketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, şirket adı, vergi numarası, adres, telefon, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Çalışanlarımız, tedarikçiler, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üye ve tedarikçilerin doğru ve güncel verilerini paylaşması ve bilgilerini web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi Şirket yetkilisi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak yetkilisi olduğu şirket ile ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.